ÁSZF

 

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK


1) Jelen általános szállítási feltételek a Top Trade Kft.-vel kötött szállítási szerződések elválaszthatatlan tartalmi részét képezik.

2) A Megrendelővel megkötésre kerülő szerződés egyedi része utal arra, hogy a jelen általános szállítási feltételek a szerződés részét képezik.

3) Megrendelő az egyedi rész mellékleteként kézhez kapja, vagy letöltheti a Top Trade Kft. honlapjáról.

4) Amennyiben Megrendelő a szerződés egyedi részének kézhezvétele után 3 napon belül jelen általános szállítási feltételeket írásban nem kifogásolja meg, úgy ezzel kijelenti, hogy a feltételeket megismerte, a Top Trade Kft.-től teljes körű, minden igényét kielégítő tájékoztatást kapott, azokat magára nézve is kötelezőnek fogadta el, a szerződés elválaszthatatlan részének tekinti, és lemond arról, hogy vitassa azt, hogy azok a szerződés részévé váltak.

II. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE


1) A Top Trade Kft. (továbbiakban: Szállító) a Megrendelő felhívása alapján írásos ajánlatot tesz, amelyet megküld Megrendelőnek.

2) Megrendelő az ajánlatra írásban, akár elektronikus úton, elsősorban cégszerűen aláírva köteles nyilatkozni. Amennyiben Megrendelő saját adminisztratív rendjének megfelelően ettől eltérően is joghatályosan adhat ki megrendeléseket, úgy nyilatkozhat.

3) Megrendelő elfogadó nyilatkozata (megrendelése) esetén a szerződés az elfogadó nyilatkozatnak Szállítóhoz történő megérkezésével jön létre.

4) Amennyiben Megrendelő nyilatkozata eltér a részére megküldött ajánlattól, azt új ajánlatkérésnek kell tekinteni. Megrendelő új (módosított) ajánlatkérése esetén a szerződés létrejöttéhez Szállító írásbeli elfogadó nyilatkozata szükséges. A szerződés ebben az esetben Szállító írásbeli elfogadó nyilatkozatának Megrendelőhöz történő megérkezésekor jön létre.
 

III. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE


1) A szerződés alapján Szállító köteles a szerződés egyedi részében meghatározott terméket, az ott rögzített határidőben Megrendelőnek átadni, Megrendelő pedig köteles a terméknek az egyedi részben rögzített árát megfizetni. A Szerződő Felek az EUR/HUF (azaz: euró/forint) keresztárfolyam vonatkozásában a számla kiállításának napján irányadó K&H Bank eladási árfolyamot tekintik irányadónak. Amennyiben a szolgáltatás ellenértékének kifizetése a Szerződő Felek megállapodása szerint forintban történik, és az EUR átváltási árfolyama – a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján – az ajánlat megküldését követően, vagy a szerződéskötést követően 5% vagy nagyobb mértékben változik, Szállító jogosul a változás mértékének megfelelően módosítani azt az árat, amely a szerződésben vagy az ajánlatban rögzítésre került, méghozzá valamennyi változást követő szállítás és teljesítés esetén.

2) Ha a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a teljesítési határidő a következő munkanapon jár le.

3) A teljesítés helye Szállító telephelye vagy a megrendelésben közösen rögzített és elfogadott, a Megrendelő által megjelölt szállítási hely.

4) Megrendelő köteles a terméket jogainak fenntartására irányuló nyilatkozat mellett átvenni olyan esetben is, ha azon/abban olyan hiba/hiányosság áll fenn, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza.

5) A kárveszély és a termék esetleges költségei a teljesítéssel szállnak át Megrendelőre.

6) Amennyiben a szállítás fuvarozó közreműködésével történik, a fuvarozó hibás teljesítése esetén Megrendelő köteles a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges minden intézkedést megtenni a Szállító érdekében, és arról a Szállítót haladéktalanul értesíteni.

7) Szállító teljesítésekor Megrendelő haladéktalanul köteles az árut mennyiségileg, illetve 3 napon belül minőségileg megvizsgálni.

8). Az esetlegesen észlelt hibáról, illetve hiányosságról Megrendelő köteles Szállítót haladéktalanul értesíteni, igényének egyidejű megjelölése mellett.

9.) Szállító az áru tárolási helyén jegyzőkönyvben rögzíti a jelzett hibát, és megállapítja, hogy az megfelel-e a gyártó által meghatározott minőségi előírásoknak.

10.) Amennyiben a Megrendelő kifogása jogosnak bizonyul, és a kicserélés bármilyen okból nem lehetséges, vagy aránytalan többletköltséget jelentene, a Megrendelő árleszállítást igényelhet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

11.) Amennyiben a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem tudnak közös álláspontra jutni, úgy kötelesek egy, általuk közösen kiválasztott igazságügyi szakértő szakvéleményét beszerezni, amelyet kölcsönösen elfogadnak. Ennek költségeit a Felek 50-50%-os arányban kötelesek megelőlegezni, viselni pedig az a fél köteles, akinek az álláspontját a szakvélemény nem támasztja alá.

IV. SZERZŐDÉSSZEGÉS, SZANKCIÓK


1) Amennyiben Megrendelő a megállapodott előlegfizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy késedelme idejére köteles a törvényben előírt mértékű késedelmi kamatot fizetni. Megrendelő fizetési késedelme idejével Szállító teljesítési határideje meghosszabbodik. Esetleges előlegfizetési kötelezettség be nem tartásából eredő kárainak megtérítéséhez fűződő jogait Szállító fenntartja.

2) Amennyiben Megrendelő a meghatározott előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik, Szállító jogosult a szerződéstől Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal elállni. Megrendelő ebben az esetben haladéktalanul köteles megtéríteni Szállító kárát.

3) Szállító késedelembe esik, ha a terméket a szerződés szerint nem ajánlja fel Megrendelőnek átvételre.

4) Szállító szállítási késedelme nem következik be az alábbi esetekben:

a) Megrendelő az előlegfizetési kötelezettségével késedelembe esett, ezért Szállító teljesítési határideje nem kezdődött meg, és az egyedi részben rögzített határidő meghosszabbodott Megrendelő késedelmének idejével.

b) Szállító a teljesítést szerződésszerűen felajánlja, de Megrendelő a szerződésszerű teljesítés feltételeit nem biztosítja, illetve az átvételt megtagadja.

c) Olyan esemény következik be, amelyért Szállító nem felelős. Szállító ilyen esetben haladéktalanul köteles a szállítási határidő változásáról Megrendelőt értesíteni.

5) Amennyiben Szállító késedelme a 30 napot meghaladja, Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha előzőleg írásbeli felszólítással Szállító részére megfelelő póthatáridőt tűzött ki, figyelmeztette arra, hogy annak elmulasztása esetén a szerződéstől el kíván állni, és a póthatáridő eredménytelenül letelt.

6) Amennyiben Megrendelő a III/4) pontjában foglalt kötelezettségeit nem, vagy késedelmesen teljesíti, az jogvesztéssel jár.

7) Amennyiben Megrendelő a Szállító által szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, felel minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Megrendelő köteles továbbá a termék tárolásáért naponta a teljes vételár 1%-ával egyenlő tárolási díjat fizetni. Amennyiben Megrendelő a teljesítést Szállító felkérésére 15 napon belül nem veszi át, Szállító jogosult a szerződéstől elállni és kártérítést követelni.

8) Amennyiben Megrendelő Szállító teljesítését követően megállapodott fizetési határidőt elmulasztja, úgy köteles a késedelme idejére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatával egyenlő mértékű késedelmi kamatot fizetni. Szállító az általa szolgáltatott termék tulajdonjogát a teljes vételár hiánytalan megfizetéséig fenntartja.

9) Amennyiben Megrendelő Szállító teljesítését követően a megállapodott fizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik, Szállító a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet. Megrendelő ebben az esetben haladéktalanul köteles a terméket Szállító telephelyére saját költségén visszajuttatni. Ezen kötelessége megszegése esetén felel minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

10)Amennyiben a jogszabály a felelősség korlátozását nem zárja ki, illetve ellenkező megállapodás hiányában a Szállító hibás teljesítés esetén kizárólag a Megrendelő vagyonában beállott tényleges csökkenéséért vállal felelősséget, és nem köteles megtéríteni a Megrendelő esetleges elmaradt vagyoni előnyét, ideértve a következményi kárt is. Késedelemre vagy meghiúsulásra visszavezethetően a Megrendelőnél bekövetkező esetleges károkért a Szállító a kárfelelősségét, a kártérítés összegét a késedelemmel vagy a meghiúsulással, ill. minőségi hibával érintett termékmennyiség nettó ellenértékéhez mint felső határhoz köti.

 

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK


1) Szerződő Felek rögzítik, hogy az írásban megteendő nyilatkozatokat akkor kell megtettnek tekinteni, ha a nyilatkozat a címzetthez megérkezett.

2) Szerződő Felek megállapodnak, hogy az átutalással teljesített fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha a pénz a jogosult bankszámláján jóváírásra kerül.

3) Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződések részleges érvénytelensége esetén nem dől meg az egész szerződés, csak az érvénytelen rész.

4) Szerződő Felek a vitás kérdéseket elsősorban peren kívül rendezik.

5) Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. A Megrendelő az adatainak a Szállító részére történő megadásával hozzájárul az adatainak a Szállító tevékenységével kapcsolatban történő felhasználásához.

6) Jelen feltételek érvényesek 2022. június 1-től, a korábban kiadott szállítási feltételek ezzel érvényüket vesztik.