Adatkezelési tájékozató

1. Bevezetés 

A TOP TRADE Kft. tiszteletben tartja az Ön magánéletét!

Személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordítunk magánéletének védelmére és valamennyi üzleti adata biztonságára. Az online ajánlatainknál tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozzuk fel.

Az adatvédelem és az információbiztonság üzletpolitikánk részét képezi.

 

2. Adatkezelés


A TOP TRADE az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük. 

Kapcsolattartási adataink a következők: TopTrade Kft., 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125. e-mail: adatvedelem@toptrade.hu

 

3. Mit jelentenek az egyes fogalmak? 

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő (jelen esetben a Top Trade Kft.) nevében személyes adatokat kezel;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelen esetben a Top Trade Kft.); 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

„érintett”: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

 

4. Melyek a legfontosabb alapelveink?


A TopTrade Kft. csak akkor gyűjt, kezel és használ fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy törvényi alapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához. 

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezelünk („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtünk és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és mi minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelési céljaink szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeljük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

5. Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

 • Kommunikációs adatok (pl. név, e-mail cím, vállalat, ország, IP-cím) 

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Mi és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait:

 • Online ajánlatok nyújtása
  (Jogalap: Direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjoggal összhangban történik). 
 • Ön-promóció és mások által végzett promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben
  (Jogalapok: direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik). 
 • Kapcsolattartás, információ nyújtása az érintett megkeresése alapján (Jogalap: jogos érdek) 
 • Jogaink megvédése és érvényesítése
  (Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk). 

Kapcsolatfelvételi űrlap

Az adatkezelés célja: Amikor Ön a toptrade.hu oldalon információkéréssel kapcsolatban vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, úgy az ott megadott személyes adatait mi kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása, visszajelzés küldése céljából kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok és ezen kívül tároljuk az Ön IP címét és az űrlap beérkezésének pontos időpontját.
Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését, akkor személyes adatait a rendszerünkből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait az érdeklődés megválaszolását követő 5 évig kezeljük. 
Adattovábbítás: A megadott személyes adatait a weboldalunk műszaki üzemeltetését végző: xxx

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: Amikor Ön a https://www.toptrade.hu oldalon információkéréssel kapcsolatban vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából felkeres minket, akkor a megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása, visszajelzés küldése céljából kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. 
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését akkor személyes adatait a rendszerünkből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait az érdeklődés megválaszolását követő 5 évig kezeljük. 

Panaszkezelés

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön személyesen, az online kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése útján, vagy vevőszolgálati telefonszámunkon telefonon fogyasztói panasszal él a cégünk felé, a panaszának megválaszolása, kezelése, teljesítése céljából kezeljük a megadott személyes adatait.
Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése.
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatait és az Ön IP címét tároljuk, valamint az űrlap beérkezésének időpontját.
Az adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet és az arra adott választ kötelesek vagyunk 5 évig megőrizni.
Adattovábbítás (címzettek): Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk fogyasztói panaszt, úgy az ott megadott személyes adatait a weboldal üzemeltetőnk a Perfect Nova Hungary Zrt. (2161 Csomád, Levente utca 14/a., Cégjegyzékszám: 13 10 041635) kezeli azt adatfeldolgozóként.

Hírlevél 

Az adatkezelés célja: Önnek lehetősége van hírlevél szolgáltatásunkat is igénybe venni. Amennyiben szeretne a termékeinkről, rendezvényeinkről, újdonságainkról és híreinkről információt kapni, úgy ezzel kapcsolatos tájékoztatás e-mailben való megküldése céljából kezeljük személyes adatait.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: A hírlevélre való feliratkozással összefüggő személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön nem iratkozik le a hírlevélről, vagy nem tiltakozik a személyes adatainak a hírlevél küldéssel összefüggő kezelése ellen. 
Adattovábbítás: A hírlevél kiküldéséhez szükséges személyes adatait Perfect Nova Hungary Zrt. (2161 Csomád, Levente utca 14/a., Cégjegyzékszám: 13 10 041635) is kezeli adatfeldolgozóként.

A TopTrade Kft. Facebook-oldala

A TopTrade Kft. Facebook-oldalán https://www.facebook.com/Top-Trade-Kft-696982163768511/ a látogatók kommenteket tehetnek, üzeneteket küldhetnek számunkra, ennek keretében személyes adatokat adhatnak meg.

Az adatkezelés célja: a vásárlói reakciók kezelése, kérdések megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

A kezelt személyes adatok köre: minden olyan adat, melyet az érintett a kommentjével, üzenetének elküldésével önkéntesen ad meg.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, azzal, hogy adatkezelő a személyes adatokat legfeljebb 5 év elteltével törli.

 

6. Gyermekek

Ajánlataink nem célozzák meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szólnak.

 

7. Adattovábbítás

Adattovábbítás más adatkezelőknek

Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek átadásra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges, abban az esetben, amikor nekünk vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik az átadáshoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz. A jogi alapokról szóló részletek az Adatkezelési célok és azok jogalapjai című részben találhatók meg. Amennyiben adatok harmadik felek részére jogos érdek alapján kerülnek átadásra, az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetésre kerül.

Előfordulhat továbbá, hogy adatokat olyan esetben is átadunk más adatkezelőknek, amikor arra minket törvény által előírt szabályozás vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelez. 

Szolgáltatók (általánosságban)

Külső szolgáltatókat bíztunk meg olyan feladatokkal, mint könyvelési, könyvvizsgálói, fuvarozási, weboldal karbantartási, egyéb informatikai, minőségirányítási, munkaerő-toborzási, egyéb alvállalkozói, épületüzemeltetési szolgáltatások. E szolgáltatókat körültekintően választottuk ki, és rendszeresen felülvizsgáljuk őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk elmentett adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani. 

Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek

Személyes adatokat átadhatunk az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek is. Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően megbizonyosodunk arról, hogy a címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt (pl. az Európai Bizottság adott országra vonatkozó megfelelőségi határozata, vagy a címzettel az úgynevezett uniós mintazáradékok alapján kötött megállapodás alapján), illetve arról, hogy Ön hozzájárult-e az átadáshoz.

Ön jogosult a harmadik országbeli címzettekről áttekintést kapni, valamint az adatvédelem megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten elfogadott rendelkezésekről másolatot kapni. 

 

8. Biztonság 


Munkavállalóinkat és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó vállalkozókat titoktartási kötelezettség, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvények betartásának kötelezettsége terheli.

Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön általunk kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

 

9. Felhasználói jogok

Jogainak érvényesítéséhez, kérjük, használja a Kapcsolattartás pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során, kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.

A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog:

Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogában áll személyes adataihoz hozzáférni. 

Adatjavítási és -törlési jog: 

Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását kérni, részünkről indokolatlan késedelem nélkül. Figyelemmel az adatkezelés céljára, Ön jogosult hiányos személyes adatait kiegészíteni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával.

Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban, ha ilyen adatokhoz nem szükséges hozzáférés, feldolgozásuk korlátozott (lásd az alábbiakat).

Az adatkezelés korlátozása:

Ön jogosult – amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek – az adatkezelés korlátozását kérni.

Kifogás az adatkezelés ellen:

Önnek bármikor jogában áll az adatok általunk történő kezelése ellen kifogást emelni. Ezt követően nem fogjuk a személyes adatokat kezelni, hacsak nem igazoljuk, hogy eleget teszünk a további adatkezelésre vonatkozó bizonyítható indokok szolgáltatását előíró jogi követelményeknek, amely további adatkezelés az Ön érdekein, jogain és szabadságjogain, valamint jogi követelések támasztására, gyakorlására vagy védelmére vonatkozó jogain túlmutat.

Kifogás direkt marketinggel szemben:

Ezen túlmenően Ön bármikor kifogást emelhet személyes adatainak direkt marketing céljára történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön kifogása és adatainak egy már folyamatban lévő kampány körében történő felhasználása között.

Kifogás a „jogos érdek” jogalapon nyugvó adatkezelés ellen:

Önnek jogában áll továbbá bármikor kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az a jogos érdek jogalapon nyugszik. Ebben az esetben beszüntetjük az Ön adatainak kezelését, hacsak nem igazoljuk, hogy az adatkezelésnek a jogi követelmények szerint minket kötelező jogos indoka van, amely felülírja az Ön jogait. 

Adathordozhatóság:

Ön jogosult az Ön által nekünk szolgáltatott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az műszaki szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat adjuk át valamely harmadik félnek.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:

Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve a minket érintően illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. E hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Tel.: +36 1 391 -1400
Fax: +36 1 391 -1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

10. Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására, amennyiben az a műszaki fejlődés következtében szükségessé válik. Ilyen esetekben annak megfelelően módosítjuk adatvédelmi tájékoztatónkat. Kérjük ezért, hogy figyelje adatvédelmi tájékoztatónk aktuális verzióját, mert az módosulhat.

 

11. Kapcsolattartó

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni velünk, kérjük, azt az „Adatkezelés” pontban (2. pont) megadott címen tegye.

Jogai érvényesítéséhez adatvédelmi incidensek esetén, vagy személyes adatainak kezelésére vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba adatvédelmi megbízottunkkal az adatvedelem@toptrade.hu címen.